توضیحات

 

امروزه هواپیماها نقش اساسی در ناوگان حمل و نقل راه دور ایفا می کنند . طبیعتاً بیشترین دث در این بخش از سیستم حمل و نقل اتفاق می‌افتد و همچنین رشد فناوری در آن باعث رشد و صرفه‌جویی اقتصادی بیشتری خواهد شد مهمترین قسمت یک هواپیما که باعث اتفاق افتادن پرواز و حالت شناوری می شود بال های هواپیما ست . چیزی که به بال ها امکان پرواز را می دهد مقطع بال است که در اصطلاح ایرفویل نامیده می شود. در واقع کل صنعت هوایی (هواپیماها) و بر اساس ایرفویلها و قابلیت سیالاتی آن و تعادل نیرویی آن استوار می باشد . در این پروژه که تیم فردتک به صورت نظری روی این موضوع کار کرده با استفاده از تغییرات ایجاد شده در بالانس نیروهای دینامیکی حاصل از نقایص موجود را اصلاح کرده و کارایی ایرودینامیک ای و به تبع آن هواپیما را بهبود بخشیده است . نتایج حاصل از این تغییرات باعث بهبود عملکرد هواپیما در فرآیند تیک آف و فرود و همچنین کاهش سرعت واماندگی هواپیما خواهد شد .